Bạn hãy thêm đoạn code sau vào file functions.php

add_filter('posts_search','tmdev_custom_search_wordpress', 500, 2);
function tmdev_custom_search_wordpress( $search, $wp_query )
  {
    global $wpdb;
    if ( empty( $search ) )
      return $search;
    $q = $wp_query->query_vars;  
    $n = ! empty( $q['exact'] ) ? '' : '%';
    $n = '';

    $search = $searchand = '';
    
    $term_post_content = implode(" ", $q['search_terms']);
    $term_post_content = esc_sql( like_escape( $term_post_content ) );

    foreach ( (array) $q['search_terms'] as $key1 => $term ) {
      $term = esc_sql( like_escape( $term ) );
      if( $key1 == 0 ){
        $term = $term.'-';
      }
      if( $key1 > 0 ){
        $term = '-'.$term;
      }
      $search .= "{$searchand}($wpdb->posts.post_name REGEXP '{$n}{$term}{$n}')";
      $searchand = ' AND ';
    }  

    $search .= " OR ($wpdb->posts.post_content REGEXP '{$n}{$term_post_content}{$n}')";

    if ( ! empty( $search ) ) {
      $search = " AND ({$search}) ";
      if ( ! is_user_logged_in() )
        $search .= " AND ($wpdb->posts.post_password = '') ";
    }
    
    return $search;
}

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML

post-no-image

Cách thay đổi parameter của url trong javascript

post-no-image

Cách quét và tìm virus trong Database WordPress để loại bỏ mã độc Malware

post-no-image

Hướng dẫn custom Multiselect box

post-no-image

Tránh gửi mail nhiều lần khi nhấn gửi form trong contact form 7