Yêu cầu: Tuỳ chỉnh lại layout sản phẩm yêu thích mặc định như sau

custom-wishlist-page

Plugin: WooCommerce, YITH WooCommerce Wishlist

Tạo thêm menu item trong trang My account

function wishlist_add_end_point()
{
  add_rewrite_endpoint('wish-list', EP_ROOT | EP_PAGES);
  // flush_rewrite_rules();
}
add_action('init', 'wishlist_add_end_point');

// ------------------
// 2. Add new query var
function wishlist_query_vars($vars)
{
  $vars[] = 'wish-list';
  return $vars;
}
add_filter('query_vars', 'wishlist_query_vars', 0);

// ------------------
// 3. Insert the new endpoint into the My Account menu
function wishlist_add_link_my_account($items)
{
  $items['wish-list'] = 'Wishlist';
  return $items;
}
add_filter('woocommerce_account_menu_items', 'wishlist_add_link_my_account', 1);

// ------------------
// 4. Add content to the new tab
function wishlist_add_tab_content()
{
  get_template_part('woocommerce/myaccount/wish-list');
}
add_action('woocommerce_account_wish-list_endpoint', 'wishlist_add_tab_content');

Sắp xếp vị trí của các menu item trong trang my account

// Rename, re-order my account menu items
function woo_reorder_my_account_menu()
{

  $neworder = array(
    'dashboard'     => __(__('Dashboard', 'DGFC'), 'woocommerce'),
    'edit-account'    => __(__('Account Details', 'DGFC'), 'woocommerce'),
    'edit-address'    => __(__('Addresses', 'DGFC'), 'woocommerce'),
    'orders'       => __(__('Orders History', 'DGFC'), 'woocommerce'),
    'wish-list'  => __(__('Wishlist', 'DGFC'), 'woocommerce'),
    'support'      => __(__('Support', 'DGFC'), 'woocommerce'),
    'customer-logout'  => __(__('Log out', 'DGFC'), 'woocommerce'),
  );
  return $neworder;
}
add_filter('woocommerce_account_menu_items', 'woo_reorder_my_account_menu');

Thay đổi layout theo yêu cầu trong template wish-list

get_template_part('woocommerce/myaccount/wish-list');

<div class="viewed-products-container">
  <h3>WISHLIST</h3>
  <div class="viewed-products-body row">
    <?php
      $per_page = 16;
      $current_page = ( isset( $_GET['paged'] ) && (int)$_GET['paged'] > 1 ) ? (int)$_GET['paged'] : 1;
      $offset = ( $current_page - 1 ) * $per_page;
      $atts = array(
        'per_page'    => $per_page,
        'current_page'  => $current_page,
        'pagination'   => 'yes'            
      );
      $wishlist = YITH_WCWL_Wishlist_Factory::get_current_wishlist( $atts );
      $wishlist_items = $wishlist->get_items( $per_page, $offset );
      $count     = $wishlist->count_items();
      $pages = ceil( $count / $per_page );
    ?>
    <?php
    if ( $wishlist_items && $wishlist->has_items() ){
      foreach ($wishlist_items as $wishlist_item) {
        // global $product;
        $product = $wishlist_item->get_product();            
    ?>
        <?php if ($product) : ?>
          <?php 
            $product_cats = get_the_terms($product->id, 'product_cat');
            $product->name;
            $product->sku;
            $product->permalink
          ?>
          <!-- custom layout wishlist here -->
        <?php endif; ?>
    <?php
      }
    }
    ?>

  </div>
  <?php
  if ($pages > 1) {
    echo paginate_links(array(
      'base'   => get_pagenum_link(1) . '%_%',
      'format'  => '?paged=%#%',
      'current'  => $current_page,
      'total'   => $pages,
      'prev_text' => 'Previous',
      'next_text' => 'Next',
    ));
  }
  ?>
</div>

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Một số css tùy biến thẻ input type: select, number

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML

post-no-image

Cách thay đổi parameter của url trong javascript