1. Một số hằng số thường dùng trong plugin WPML:

vd: Ngôn ngữ hiện tại là ngôn ngữ tiếng Việt thì khi bạn in các hằng số sau ra sẽ có được kết quả

ICL_LANGUAGE_CODE: => vi

ICL_LANGUAGE_NAME: => Việt Nam

Xem thêm các hằng số khác: https://wpml.org/documentation/support/wpml-coding-api/wpml-constants/

2. Chuyển ngôn ngữ trong function WordPress: ứng dụng khi sử dụng ajax ta cần truyền ngôn ngữ cần lấy khi thực hiện query

global $sitepress;    
$language_code = "vi";
$original_lang = ICL_LANGUAGE_CODE;
$sitepress->switch_lang($language_code);

3. Cách lấy bản dịch của ngôn ngữ hiện tại trong WPML

 • Lấy tất cả bản dịch
$post_id = 47;
 
$type = apply_filters( 'wpml_element_type', get_post_type( $post_id ) );
$trid = apply_filters( 'wpml_element_trid', false, $post_id, $type );
 
$translations = apply_filters( 'wpml_get_element_translations', array(), $trid, $type );
foreach ( $translations as $lang => $translation ) {
  var_dump( $translation );
}

Output sẽ trả về danh sách các bản dịch,

class stdClass#4886 (8) {
 public $translation_id => string(2) "60"
 public $language_code => string(2) "en"
 public $element_id => string(2) "47"
 public $source_language_code => NULL
 public $element_type => string(12) "post_product"
 public $original => string(1) "1"
 public $post_title => string(13) "Example Product"
 public $post_status => string(7) "publish"
}
 
class stdClass#4877 (8) {
 public $translation_id => string(2) "61"
 public $language_code => string(2) "fr"
 public $element_id => string(2) "48"
 public $source_language_code => string(2) "en"
 public $element_type => string(12) "post_product"
 public $original => string(1) "0"
 public $post_title => string(15) "Exemple de produit"
 public $post_status => string(7) "publish"
}

Trong vd trên: thì website có 3 ngôn ngữ: Vi, En, Fr thì kết quả trả ra là 2 ngôn ngữ còn lại là En và Fr

 • Lấy bản dịch theo ngôn ngữ chỉ định
// will return the post ID in the current language for post ID 27
echo apply_filters( 'wpml_object_id', 27, 'post' );
 
// will return the category ID in the current language for category ID 4. If the translation is missing it will return the original (here: category ID 4)
echo apply_filters( 'wpml_object_id', 4, 'category', TRUE );
 
// will return the English attachment ID for attachment ID 27. If the translation is missing it will return NULL
echo apply_filters( 'wpml_object_id', 27, 'attachment', FALSE, 'en' );

4. Câu trúc bảng trong plugin WPML

Chi tiết: https://wpml.org/documentation/support/wpml-tables/

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Một số css tùy biến thẻ input type: select, number

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Cách thay đổi parameter của url trong javascript