add_action( 'wp_footer', 'set_post_thumbnail_post_type_projects' );
function set_post_thumbnail_post_type_projects(){
  $args = array(
    'posts_per_page' => -1,
    'post_type' => 'projects',
  );  
  $query = new WP_Query( $args );
  if( $query->have_posts() && is_user_logged_in() ){
    while ( $query->have_posts() ) {
      $query->the_post();
      $content = get_the_content();
      $post_id = get_the_ID();

      if ( preg_match_all( '/<img [^>]+>/', $content, $matches ) ) {
        foreach ( (array) $matches[0] as $image ) {
          if ( ! preg_match( '/src="([^"]+)"/', $image, $url_matches ) ) {
            continue;
          }
          $image_src = $url_matches[1]; 

          // Don't try to sideload a file without a file extension, leads to WP upload error.
          if ( ! preg_match( '/[^\?]+\.(?:jpe?g|jpe|gif|png)(?:\?|$)/i', $image_src ) ) {
            continue;
          }
          $image_path = site_url().'/wp-content/uploads/';
          $image_attached_file = str_replace( $image_path, '', $image_src);

          if( !has_post_thumbnail( $post_id ) ){
            $thumbnail_id = getIDfromGUID( $image_attached_file );
            set_post_thumbnail( $post_id, $thumbnail_id );
            break;                   
          }

        }
      }

    }
    wp_reset_postdata();
  }  
}

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML

post-no-image

Cách thay đổi parameter của url trong javascript

post-no-image

Tuỳ biến phần search WordPress chính xác hơn, tìm kiếm theo tiêu đề

post-no-image

Cách quét và tìm virus trong Database WordPress để loại bỏ mã độc Malware

post-no-image

Hướng dẫn custom Multiselect box