Bạn hãy thêm đoạn code sau trong file functions.php theme của bạn

add_filter( 'woocommerce_general_settings', 'tmdev_add_shortcode_quote_registration_form' );
function tmdev_add_shortcode_quote_registration_form( $settings ){

 $updated_settings = array();

 foreach ( $settings as $section ) {

  // at the bottom of the General Options section
  if ( isset( $section['id'] ) && 'general_options' == $section['id'] &&
    isset( $section['type'] ) && 'sectionend' == $section['type'] ) {

   $updated_settings[] = array(
    'name'   => 'Đăng ký mua sản phẩm',
    'id'    => 'woocommerce_register_form_product',
    'type'   => 'text',
    'css'   => 'min-width:300px;',
    'std'   => '[contact-form-7 404 "Not Found"]', // WC < 2.0
    'default' => '[contact-form-7 404 "Not Found"]', // WC >= 2.0
    'desc'   => 'vd: [contact-form-7 404 "Not Found"]',
   );

  }

  $updated_settings[] = $section;
 }

 return $updated_settings;

}

Trong đó:

'id' => 'woocommerce_register_form_product' : là giá trị name của filed mới của bạn

Kết quả

Bài viết liên quan

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML

post-no-image

Cách thay đổi parameter của url trong javascript

post-no-image

Tuỳ biến phần search WordPress chính xác hơn, tìm kiếm theo tiêu đề

post-no-image

Cách quét và tìm virus trong Database WordPress để loại bỏ mã độc Malware

post-no-image

Hướng dẫn custom Multiselect box