<?php
		$post_id = get_the_ID();
		$related_query = new WP_Query(array(
			'post_type'   => 'post',
			'category__in'  => wp_get_post_categories( $post_id ),
			'post__not_in'  => array( $post_id ),
			'posts_per_page' => 8
		));
	?>

	<?php if ($related_query->have_posts()) { ?>

	  <div class="related-posts-grid">
	  	<h2>Bài viết liên quan</h2>
	    <?php while ($related_query->have_posts()) { ?>

	      <?php $related_query->the_post(); ?>

	      <div class="grid-item">

	        <a href="<?php the_permalink(); ?>">
	          <?php the_post_thumbnail('post-thumb-small'); ?>
	        </a>

	        <h5>
	          <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
	        </h5>

	      </div>

	    <?php } ?>

	  </div>

	  <?php wp_reset_postdata(); ?>

	<?php } ?>

css
.related-posts-grid h2 {
 font-size: 18px;
 color: #000;
 display: block;
}
.related-posts {
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
 margin-left: -15px;
 margin-right: -15px;
}
.related-posts .grid-item {
 display: flex;
}
.related-posts .grid-item .thumb {
 width: 90px;
 height: 60px;
 margin-right: 10px;
 float: left;
}
.related-posts .grid-item .title {
 flex: 1;
 margin-top: 0;
}
.related-posts .grid-item .title a {
 font-size: 16px;
 color: #545353;
 font-weight: 600;
}

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML

post-no-image

Cách thay đổi parameter của url trong javascript

post-no-image

Tuỳ biến phần search WordPress chính xác hơn, tìm kiếm theo tiêu đề

post-no-image

Cách quét và tìm virus trong Database WordPress để loại bỏ mã độc Malware

post-no-image

Hướng dẫn custom Multiselect box