Bài toán: Bạn có 1 website 2 ngôn ngữ vd: Tiếng Việt(vi) và Tiếng anh(en_US), website bạn sử dụng plugin WPML. Bạn muốn sử dụng REST API để copy bài viết này sang 1 website với nội dung tương tự cho cả 2 ngôn ngữ vi và en_US.
Hướng giải quyết:
B1/ Tạo 2 bài viết ở website mới sử dụng REST API
B2/ Hook vô các hàm wpml hỗ trợ để liên kết cái bài viết này theo bản dịch
b3/ Cập nhật lại slug của ngôn ngữ dịch nếu cần thiết (trường hợp cập nhật lại khi “slug tiếng việt” trùng “slugin tiếng anh”)
Cách thực hiện: xem đoạn mã bên dưới
Lưu ý:
– Hàm hook tới plugin wpml này chỉ áp dụng đối với WPML Version: >=3.2.7

add_action('wp_footer', 'element_connect_on_insert');
 
function my_insert_posts() {
  $output = array();
 
  // Create original post object
  $my_original_post = array(
    'post_title'  => 'My original post',
    'post_content' => 'This is my original post.',
    'post_status'  => 'publish',
    'post_author'  => 1,
    'post_category' => array(1)
  );
 
  // Create translation post object
  $my_translated_post = array(
    'post_title'  => 'My translated post',
    'post_content' => 'This is my translated post.',
    'post_status'  => 'publish',
    'post_author'  => 1,
    'post_category' => array(2) // NOTE: this is the translated category id!
  );
 
  // Insert the 2 posts into the database
  $original_post_id = wp_insert_post( $my_original_post );
  $translated_post_id = wp_insert_post( $my_translated_post );
 
  return $output = array(
    'original' => $original_post_id,
    'translation' => $translated_post_id
  );
}
 
 
function element_connect_on_insert() {
  $inserted_post_ids = my_insert_posts();
 
  if ( $inserted_post_ids) {
    // https://wpml.org/wpml-hook/wpml_element_type/
    $wpml_element_type = apply_filters( 'wpml_element_type', 'post' );
     
    // get the language info of the original post
    // https://wpml.org/wpml-hook/wpml_element_language_details/
    $get_language_args = array('element_id' => $inserted_post_ids['original'], 'element_type' => 'post' );
    $original_post_language_info = apply_filters( 'wpml_element_language_details', null, $get_language_args );
     
    $set_language_args = array(
      'element_id'  => $inserted_post_ids['translation'],
      'element_type' => $wpml_element_type,
      'trid'  => $original_post_language_info->trid,
      'language_code'  => 'de',
      'source_language_code' => $original_post_language_info->language_code
    );
 
    do_action( 'wpml_set_element_language_details', $set_language_args );
  }
}

 

Cách 2 sử dụng WPML API

/**
 * Creates a translation of a post (to be used with WPML)
 * 
 * @param int $post_id The ID of the post to be translated.
 * @param string $post_type The post type of the post to be transaled (ie. 'post', 'page', 'custom type', etc.).
 * @param string $lang The language of the translated post (ie 'fr', 'de', etc.).
 *  
 * @return the translated post ID
 * */
function mwm_wpml_translate_post( $post_id, $post_type, $lang ){

  // Include WPML API
  include_once( WP_PLUGIN_DIR . '/sitepress-multilingual-cms/inc/wpml-api.php' );

  // Define title of translated post
  $post_translated_title = get_post( $post_id )->post_title . ' (' . $lang . ')';

  // Insert translated post
  $post_translated_id = wp_insert_post( array( 'post_title' => $post_translated_title, 'post_type' => $post_type ) );

  // Get trid of original post
  $trid = wpml_get_content_trid( 'post_' . $post_type, $post_id );

  // Get default language
  $default_lang = wpml_get_default_language();

  // Associate original post and translated post
  global $wpdb;
  $wpdb->update( 
    $wpdb->prefix.'icl_translations', 
    array( 
      'trid' => $trid, 
      'language_code' => $lang, 
      'source_language_code' => $default_lang 
    ), 
    array( 
      'element_type' => $post_type, 
      'element_id' => $post_translated_id 
    ) 
  );

  // Return translated post ID
  return $post_translated_id;

}

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Một số css tùy biến thẻ input type: select, number

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML