1. Validate email
 2. Validate số điện thoại Việt Nam
 3. Validate image từ url
 4. Lấy tất cả các đường dẫn hình ảnh trong 1 đoạn văn bản
 5. Lấy tất cả các liên kết trong 1 đoạn văn bản

Validate Email

 • Sử dụng hàm có sẵn trong WordPress
function maodev_validate_email_wp_default( $email ){	
	if ( is_email( $email ) ) {
	  echo 'email address is valid.';
	}		
}
 • Sử dụng hàm trong php
function maodev_validate_email_php_default( $email ){	
	if ( filter_var( $email, FILTER_VALIDATE_EMAIL ) ) {
	  echo 'email address is valid.';
	}		
}

Validate Số Điện Thoại Việt Nam

function maodev_validate_phone_Viet_Nam( $phone ){	
	if ( preg_match( '/^(03|05|07|09)+\d{8}$/', $phone ) ) {
	  echo 'phone number Viet Nam is valid.';
	}else{
		echo 'phone number Viet Nam is not valid';
	}		
}

Validate Image Từ Url

function maodev_validate_img_extension( $url ){	
	if ( !preg_match( '/[^\?]+\.(jpe?g|jpe|gif|png)\b/i', $url, $matches ) ) {
		echo 'Invalid image URL';
	}else{
		echo "Is Image";
		var_dump( $matches );
	}		
}

Lấy Tất Cả Các Đường Dẫn Hình Ảnh Trong 1 Đoạn Văn Bản

function maodev_get_all_img_in_content( $content ){		
	$images_valid = array(); 
	if( !empty( $content ) ){
		// tim tat ca cac duong dan trong the src của hình anh
		preg_match_all('/<img.*?src="(.*?)"/',stripslashes($content),$images);
		$images = !empty($images[1]) ? $images[1] : false;
		if( !empty( $images ) ){			
			foreach ( $images as $image ) {
				// loai bo cac duong dan ko co duoi mo ro la: png, gif, jpg, jpeg
				if( preg_match( '/[^\?]+\.(jpe?g|jpe|gif|png)\b/i', $image ) ){
					$images_valid[] = $image;
				}
			}
		}
	}
	return !empty( $images_valid ) ? $images_valid : false;		
}

Lấy tất cả các liên kết trong 1 đoạn văn bản

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Một số css tùy biến thẻ input type: select, number

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML