Hướng thực hiện

 1. Viết truy vấn lọc tất cả bài viết trước đây 1 tháng
 2. Update trang thái của bài viết sử dụng hàm: wp_update_post
 3. Lên lịch tư động thực hiện chạy hàm ở bước thứ 2 ở trên

Bắt đầu

1. Truy vấn lọc tất cả bài viết trước đây 1 tháng

$args = array(
	'posts_per_page' => -1,
	'post_type'   => 'post', // page, your custom post type
	'date_query'   => array(
		'column'   => 'post_date', // or post_date_gmt múi giờ chuẩn
		'before'   => '1 month ago'
	),
);	
$query = new WP_Query( $args );

2. Phương thức update trạng thái của bài viết

add_action( 'wp_footer', 'maodev_update_status_draf_all_post_before_one_month_ago' );
function maodev_update_status_draf_all_post_before_one_month_ago(){	
	$start_time = microtime( true );
	$args = array(
		'posts_per_page' => -1,
		'post_type'   => 'post', // page, your custom post type
		'date_query'   => array(
			'column'   => 'post_date', // or post_date_gmt múi giờ chuẩn
			'before'   => '1 month ago'
		),
	);

	$query = new WP_Query( $args );
	 
	// The Loop
	$posts_update_error = array();
	if ( $query->have_posts() ) {
		echo "Tổng số bài: $query->post_count đã được tìm thấy <br>";
		$temp = 0;		
	  while ( $query->have_posts() ) {
	    $query->the_post();
	    // update status 
	    $postarr = array(
	    	'ID' => get_the_ID(),
	    	'post_status' => 'pending',
	    );
	  	$post_id = wp_update_post( $postarr );
	  	if( !is_wp_error( $post_id ) ){
	  		$temp++;
	  	}else{
	  		$posts_update_error[] = get_the_ID();
	  	}
	  }
	  echo "Tổng số $temp bài đã được update <br>";		  
	}
	if( !empty( $posts_update_error ) ){
		$post_error_str = implode(', ', $posts_update_error);
		echo "Những ID bài viết update lỗi: $post_error_str <br>";
	}
	/* Restore original Post Data */
	wp_reset_postdata();
	$end_time = microtime( true );
	$time_update = $end_time - $start_time;
	echo "Tổng số thời gian thự thi $query->post_count bài viết là: $time_update s <br>";
}

3. Lên lịch tự động dựa trên phương thức đã viết sẵn ở bước 2

// Hook into that action that'll fire every three minutes
if ( ! wp_next_scheduled( 'maodev_daily_event' ) ) {
 wp_schedule_event( strtotime( '0am tomorrow' ), 'daily', 'maodev_daily_event' );
}

add_action( 'maodev_daily_event', 'maodev_update_status_pending_all_post_before_one_month_ago' );
function maodev_update_status_pending_all_post_before_one_month_ago() {
 $start_time = microtime( true );
 $args = array(
  'posts_per_page' => -1,
  'post_type'   => 'nha_dat', // page, your custom post type
  'date_query'   => array(
   'column'   => 'post_date', // or post_date_gmt múi giờ chuẩn
   'before'   => '1 month ago'
  ),
 );
 
 $query = new WP_Query( $args );
  
 // The Loop
 $result = '';
 $posts_update_error = array();
 if ( $query->have_posts() ) {
  $result .= "Tổng số bài: $query->post_count đã được tìm thấy <br>";
  $temp = 0;  
   while ( $query->have_posts() ) {
     $query->the_post();
     // update status 
     $postarr = array(
      'ID' => get_the_ID(),
      'post_status' => 'pending',
     );
    $post_id = wp_update_post( $postarr );
    if( !is_wp_error( $post_id ) ){
     $temp++;
    }else{
     $posts_update_error[] = get_the_ID();
    }
   }
  $result .= "Tổng số $temp bài đã được update <br>";    
 }
 if( !empty( $posts_update_error ) ){
  $post_error_str = implode(', ', $posts_update_error);
  $result .= "Những ID bài viết update lỗi: $post_error_str <br>";
 }
 /* Restore original Post Data */
 wp_reset_postdata();
 $end_time = microtime( true );
 $time_update = $end_time - $start_time;
 $result .= "Tổng số thời gian thự thi $query->post_count bài viết là: $time_update s <br>";

 file_put_contents('log_sch_event_post_pending.txt', $result ."\n====\n" , FILE_APPEND );
}

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Một số css tùy biến thẻ input type: select, number

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML