//Returns All Term Items for "my_taxonomy".
$term_list = wp_get_post_terms( $post->ID, 'my_taxonomy', array( 'fields' => 'all' ) );
print_r( $term_list );
 
// Returns Array of Term Names for "my_taxonomy".
$term_list = wp_get_post_terms( $post->ID, 'my_taxonomy', array( 'fields' => 'names' ) );
print_r( $term_list );
 
// Returns Array of Term ID's for "my_taxonomy".
$term_list = wp_get_post_terms( $post->ID, 'my_taxonomy', array( 'fields' => 'ids' ) );
print_r( $term_list );

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML

post-no-image

Cách thay đổi parameter của url trong javascript

post-no-image

Tuỳ biến phần search WordPress chính xác hơn, tìm kiếm theo tiêu đề

post-no-image

Cách quét và tìm virus trong Database WordPress để loại bỏ mã độc Malware

post-no-image

Hướng dẫn custom Multiselect box