//Returns All Term Items for "my_taxonomy".
$term_list = wp_get_post_terms( $post->ID, 'my_taxonomy', array( 'fields' => 'all' ) );
print_r( $term_list );
 
// Returns Array of Term Names for "my_taxonomy".
$term_list = wp_get_post_terms( $post->ID, 'my_taxonomy', array( 'fields' => 'names' ) );
print_r( $term_list );
 
// Returns Array of Term ID's for "my_taxonomy".
$term_list = wp_get_post_terms( $post->ID, 'my_taxonomy', array( 'fields' => 'ids' ) );
print_r( $term_list );

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Một số css tùy biến thẻ input type: select, number

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML