1/ Tìm và xoá khoảng trắng đầu trang cũng như cuối trang trong file: wp-config.php, functions.php

=> Bạn kiểm tra lại nếu hết lỗi rồi thì đã oki
=> Nếu chưa hết lỗi bạn làm tiếp theo cách bên dưới:

2/ Upload file: wejnswpwhitespacefix.php trong thư mục gốc trên host của bạn, thường sẽ là thư mục: httpdocs, public_html

3/ Trong thư mục gốc trên host bạn tìm file index.php và thay lại bằng đoạn code bên dưới!

<?php
/**
 * Front to the WordPress application. This file doesn't do anything, but loads
 * wp-blog-header.php which does and tells WordPress to load the theme.
 *
 * @package WordPress
 */

/**
 * Tells WordPress to load the WordPress theme and output it.
 *
 * @var bool
 */
include("wejnswpwhitespacefix.php");
define( 'WP_USE_THEMES', true );

/** Loads the WordPress Environment and Template */
require __DIR__ . '/wp-blog-header.php';

=> Bạn kiểm tra lại nếu hết lỗi rồi thì đã oki

Bạn có thể xem bài viết gốc của tác giả: https://wejn.org/stuff/wejnswpwhitespacefix.php.html

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Một số css tùy biến thẻ input type: select, number

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML