Bạn hãy gián đoạn mã sau vào theme của bạn, vd: functions.php

add_filter( 'option_active_plugins', 'tmdev_exclude_plugins' );

function tmdev_exclude_plugins( $plugins ) {
  /**
   * If we're not performing our AJAX request, return early.
   */
  if ( ! defined( 'DOING_AJAX' ) || ! DOING_AJAX || ! isset( $_REQUEST['action'] ) || 'your_action_request' !== $_REQUEST['action'] ) {
   return $plugins;
  }
  /**
   * The list of plugins to exclude. Flip the array to make the check that happens later possible
   */
  $denylist_plugins = array_flip(
   array(
     'advanced-custom-fields-pro/acf.php',
     'advanced-forms/advanced-forms.php',
     'classic-editor/classic-editor.php',
     'wp-db-backup/wp-db-backup.php',
     'ewww-image-optimizer/ewww-image-optimizer.php',
     'limit-login-attempts-reloaded/limit-login-attempts-reloaded.php',
     'simple-custom-post-order/simple-custom-post-order.php',
     'theme-switcha/theme-switcha.php',
     'woocommerce/woocommerce.php',
     'wordpress-importer/wordpress-importer.php',
     'wp-mail-log/wp-mail-log.php',
     'amazon-s3-and-cloudfront/wordpress-s3.php',
     'wp-offload-ses/wp-offload-ses.php',
     'wppusher/wppusher.php'
   )
  );
  /**
   * Loop through the active plugins, if it's not in the deny list, allow the plugin to be loaded
   * Otherwise, remove it from the list of plugins to load
   */
  foreach ( $plugins as $key => $plugin ) {
   if ( ! isset( $denylist_plugins[ $plugin ] ) ) {
     continue;
   }
   unset( $plugins[ $key ] );
  }

  return $plugins;
}

Đối với REST API ban can thêm đoạn sau vào hàm tmdev_exclude_plugins của filter: option_active_plugins

Nếu bạn chưa biết cách viết REST API hãy tham khảo bài sau: Hướng dẫn tạo REST API trong WordPress

add_filter( 'option_active_plugins', 'tmdev_exclude_plugins' );
function tmdev_exclude_plugins( $plugins ) {
  /**
   * If we're not performing our AJAX request, return early.
   */
  if ( ! defined( 'DOING_AJAX' ) || ! DOING_AJAX || ! isset( $_REQUEST['action'] ) || 'your_action_request' !== $_REQUEST['action'] ) {
   return $plugins;
  }

  /**
   * check endpoint REST API
   */
  $request_uri = parse_url( $_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH );
  if ( '/wp-json/your-namespace/v1/product-filter/' !== trailingslashit( $request_uri ) ) {
    return $plugins;
  }  

  /**
   * The list of plugins to exclude. Flip the array to make the check that happens later possible
   */
  $denylist_plugins = array_flip(
   array(
     'advanced-custom-fields-pro/acf.php',
     'advanced-forms/advanced-forms.php',
     'classic-editor/classic-editor.php',
     'wp-db-backup/wp-db-backup.php',
     'ewww-image-optimizer/ewww-image-optimizer.php',
     'limit-login-attempts-reloaded/limit-login-attempts-reloaded.php',
     'simple-custom-post-order/simple-custom-post-order.php',
     'theme-switcha/theme-switcha.php',
     'woocommerce/woocommerce.php',
     'wordpress-importer/wordpress-importer.php',
     'wp-mail-log/wp-mail-log.php',
     'amazon-s3-and-cloudfront/wordpress-s3.php',
     'wp-offload-ses/wp-offload-ses.php',
     'wppusher/wppusher.php'
   )
  );
  /**
   * Loop through the active plugins, if it's not in the deny list, allow the plugin to be loaded
   * Otherwise, remove it from the list of plugins to load
   */
  foreach ( $plugins as $key => $plugin ) {
   if ( ! isset( $denylist_plugins[ $plugin ] ) ) {
     continue;
   }
   unset( $plugins[ $key ] );
  }
  return $plugins;
}

 

Bạn cần thay các giá trị sau để phù hợp với query của bạn:

 • your_action_request: Đổi thành action name của bạn
 • /wp-json/your-namespace/v1/product-filter/: Đổi thành endpoint Rest API của bạn
 • $denylist_plugins: Đây là các plugin trong website của ban

Nguồn tham khảo: https://deliciousbrains.com/wordpress-rest-api-vs-custom-request-handlers/

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Một số css tùy biến thẻ input type: select, number

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML