Bạn cần lấy tất cả các thông liên quan đến sản phẩm: ID, sku, hình ảnh, product meta…

Nếu bạn đang ở trang chi tiết sản phẩm thì bạn chỉ cần sử dụng trực tiếp các hàm của object $product  bên dưới.

Tuy nhiên nếu bạn không ở trong trang chi tiết và bạn đã có product_id thì bạn cần sử dụng hàm: $product= wc_get_product( $product_id); sau đó bạn có thể sử dụng các hàm bên dưới để lấy thông tin.

$product_data = array(
 'title'       => $product->get_name(),
 'id'         => $product->get_id(),
 'created_at'     => $product->get_date_created(),
 'updated_at'     => $product->get_date_modified(),
 'type'        => $product->get_type(),
 'status'       => $product->get_status(),
 'downloadable'    => $product->is_downloadable(),
 'virtual'      => $product->is_virtual(),
 'permalink'     => $product->get_permalink(),
 'sku'        => $product->get_sku(),
 'price'       => wc_format_decimal( $product->get_price(), 2 ),
 'regular_price'   => wc_format_decimal( $product->get_regular_price(), 2 ),
 'sale_price'     => $product->get_sale_price() ? wc_format_decimal( $product->get_sale_price(), 2 ) : null,
 'price_html'     => $product->get_price_html(),
 'taxable'      => $product->is_taxable(),
 'tax_status'     => $product->get_tax_status(),
 'tax_class'     => $product->get_tax_class(),
 'managing_stock'   => $product->managing_stock(),
 'stock_quantity'   => $product->get_stock_quantity(),
 'in_stock'      => $product->is_in_stock(),
 'backorders_allowed' => $product->backorders_allowed(),
 'backordered'    => $product->is_on_backorder(),
 'sold_individually' => $product->is_sold_individually(),
 'purchaseable'    => $product->is_purchasable(),
 'featured'      => $product->is_featured(),
 'visible'      => $product->is_visible(),
 'catalog_visibility' => $product->get_catalog_visibility(),
 'on_sale'      => $product->is_on_sale(),
 'weight'       => $product->get_weight() ? wc_format_decimal( $product->get_weight(), 2 ) : null,
 'dimensions'     => array(
  'length' => $product->get_length(),
  'width' => $product->get_width(),
  'height' => $product->get_height(),
  'unit'  => get_option( 'woocommerce_dimension_unit' ),
 ),
 'shipping_required' => $product->needs_shipping(),
 'shipping_taxable'  => $product->is_shipping_taxable(),
 'shipping_class'   => $product->get_shipping_class(),
 'shipping_class_id' => ( 0 !== $product->get_shipping_class_id() ) ? $product->get_shipping_class_id() : null,
 'description'    => apply_filters( 'the_content', $product->get_description() ),
 'short_description' => apply_filters( 'woocommerce_short_description', $product->get_short_description() ),
 'reviews_allowed'  => $product->get_reviews_allowed(),
 'average_rating'   => wc_format_decimal( $product->get_average_rating(), 2 ),
 'rating_count'    => $product->get_rating_count(),
 'related_ids'    => array_map( 'absint', array_values( wc_get_related_products( $product->get_id() ) ) ),
 'upsell_ids'     => array_map( 'absint', $product->get_upsell_ids() ),
 'cross_sell_ids'   => array_map( 'absint', $product->get_cross_sell_ids() ),
 'categories'     => wc_get_object_terms( $product->get_id(), 'product_cat', 'name' ),
 'tags'        => wc_get_object_terms( $product->get_id(), 'product_tag', 'name' ),
 'product_image_id'  => $product->get_image_id(),
 'gallery_image_ids'	 => $product->get_gallery_image_ids(),
 'featured_src'    => wp_get_attachment_url( $product->get_image_id() ),
 'download_limit'   => $product->get_download_limit(),
 'download_expiry'  => $product->get_download_expiry(),
 'total_sales'    => $product->get_total_sales(),
);

Note: Bạn có thể sử dụng hàm  $product = wc_get_product( $child_id ); với $child_id là product variation

 

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Cách lấy Page ID một số trang mặc định trong WooCommerce: shop, cart, checkout…

post-no-image

Sắp xếp bài viết theo ID cho sẵn trong WooCommerce

post-no-image

Hướng dẫn sắp xếp lại các field trong trang thanh toán woocommerce (checkout woocommerce)

post-no-image

WooCommerce: Tùy chỉnh phần đơn hàng ( $order, $order->get_items()…)

post-no-image

Hướng dẫn tắt tính năng mua hàng nhưng vẫn hiển thị giá trong WooCommerce