Cách lấy page id một số trang mặc định trong WooCommerce như: trang cửa hàng (shop), giỏ hàng (cart), thanh toán (checkout), đặt hàng thành công (thank you)…

// Get The Page ID You Need
get_option( 'woocommerce_shop_page_id' ); 
get_option( 'woocommerce_cart_page_id' ); 
get_option( 'woocommerce_checkout_page_id' );
get_option( 'woocommerce_pay_page_id' ); 
get_option( 'woocommerce_thanks_page_id' ); 
get_option( 'woocommerce_myaccount_page_id' ); 
get_option( 'woocommerce_edit_address_page_id' ); 
get_option( 'woocommerce_view_order_page_id' ); 
get_option( 'woocommerce_terms_page_id' ); 

Ví dụ: Lấy ảnh bìa trang shop

if( is_shop() ) {
  $shop = get_option( 'woocommerce_shop_page_id' );
  if( has_post_thumbnail( $shop ) ) {
   echo get_the_post_thumbnail( $shop );
  }
}

Một số hàm mặc định lấy url:

 1. Lấy đường dẫn trang shop (WooCommerce Shop URL): wc_get_page_permalink( 'shop' )
 2. Lấy đường dẫn trang giỏ hàng ( WooCommerce Cart URL): wc_get_cart_url()
 3. Lấy đường dẫn trang thanh toán (WooCommerce Checkout URL): wc_get_checkout_url()
 4. Lấy đường dẫn trang tài khoản: (trong đó các slug có thể được thay đổi trong trang quản trị)
/* My Account Page */
wc_get_page_permalink( 'myaccount' );
 
/* My Account Endpoints */
wc_get_account_endpoint_url( 'edit-address' );
wc_get_account_endpoint_url( 'edit-account' );
wc_get_account_endpoint_url( 'payment-methods' );
wc_get_account_endpoint_url( 'lost-password' );
wc_get_account_endpoint_url( 'customer-logout' );
wc_get_account_endpoint_url( 'dashboard' );

setting-url-my-account-woo

Bài viết liên quan

post-no-image

Sắp xếp bài viết theo ID cho sẵn trong WooCommerce

post-no-image

Hướng dẫn sắp xếp lại các field trong trang thanh toán woocommerce (checkout woocommerce)

post-no-image

WooCommerce: Tùy chỉnh phần đơn hàng ( $order, $order->get_items()…)

post-no-image

Hướng dẫn tắt tính năng mua hàng nhưng vẫn hiển thị giá trong WooCommerce