addslashes:
– Hàm này sẽ thêm dấu gách chéo trước những ký tự (‘, “, \) trong chuỗi
– Thường được sử dụng tránh việc gây lỗi cấu trúc của chuỗi

$string = 'Tôi đang sử dụng nhiều dấu "nháy kép" trong chuỗi ';
echo addslashes($string);	
// Output: Tôi đang sử dụng nhiều dấu \"nháy kép\" trong chuỗi

stripslashes:
– Xóa các ký tự \ trong chuỗi
– Thường sử dụng trọng việc định dạng lại url hoặc chuyển có các ký tự đặc biệt hoặc html

$url = "http:\/\/domain.com";
echo stripslashes($url);
// Output: http://domain.com

htmlspecialchars:
– Loại bỏ tác dụng của các thẻ html
– Thường được sử dụng trong các thẻ input

<input name="uname" id="uname" type="text" size="25" value="<?php echo htmlspecialchars( _x( 'username', 'example username' ), ENT_QUOTES ); ?>

htmlspecialchars_decode:
– Hiển thị dữ liệu từ sql ra frontend
– Bỏ mã hoá html

$html = "<p>Học đánh cờ <br> Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ <br> Kiên quyết không ngừng thế tấn công <br> Lạc nước hai xe đành bỏ phí <br> Gặp thời một tốt cũng thành công.</p>";
// Yêu cầu lấy 2 dòng đầu của bài thơ sau và hiển thị mỗi câu thơ trên 1 dóng
esc_attr( $text );
$args_html = explode( "<br>", htmlspecialchars_decode($html) ) ;

$excerpt = $args_html[0] . '</p>' . '<p>'.$args_html[1] .'<p>'.'<p>'.$args_html[2].'...'.'<p>';
echo htmlspecialchars_decode($excerpt);
//Output: 
// Học đánh cờ 
// Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ
// Kiên quyết không ngừng thế tấn công ...

 

explode:
 – Chuyển chuỗi thành mảng với ký tự tách mảng

		$str = "Học đánh cờ";
		$result = explode( " ", $str ) ;
		var_dump( $result );
		// Output: 
		// array(
       // 0 => "Học",
       // 1 => "đánh",
       // 2 => "cờ"
		// )

 

implode:
– Gộp mảng thành chuỗi

		$arg_string = array(
      0 => "Học",
      1 => "đánh",
      2 => "cờ"
		);
		$result = implode( " ", $arg_string ) ;
		var_dump( $result );
		// Output: Học đánh cờ

Bài viết liên quan

post-no-image

Một số tính năng hay trong quản trị WordPress mọi người nên biết

post-no-image

Hướng dẫn dịch và tạo biến dịch trong theme WordPress

post-no-image

Kiểm tra và So sánh phiên bản WordPress

post-no-image

Hướng dẫn lấy tỉ giá từ api ngân hàng Vietcombank

post-no-image

Xác định đường dẫn trong plugin, theme trong WordPress