version_compare(get_bloginfo('version'),'4.5', '>=')

Ví dụ: Kiểm tra phiên bản wp của bạn để thực hiện hàm lấy tất cả các term theo taxonomy trong WordPress

function tm_get_all_cats_post( $taxonomy ){
	$list_terms = array();
	if(version_compare(get_bloginfo('version'),'4.5', '>=') ){
		$list_terms = get_terms( array(
			'taxonomy' => $taxonomy,
			'orderby'    => 'parent',
			'hide_empty' => false,				
		) );
	}else{
		$list_terms = get_terms( $taxonomy, array(
			'orderby'    => 'parent',
			'hide_empty' => false,
		) );						
	}
	$new_cats = array();
	foreach ( $list_terms as $key => $term ) {			
		if( $term->parent != 0 ){
			$existent_term = get_term( $term->parent, $taxonomy );
			$term->parent = $existent_term->slug;
		}			
		$new_cats[$key] = $term;				
	}

	return $new_cats;
}

Bài viết liên quan

post-no-image

Một số tính năng hay trong quản trị WordPress mọi người nên biết

post-no-image

Hướng dẫn dịch và tạo biến dịch trong theme WordPress

post-no-image

Một số hàm định dạng chuỗi thông dụng

post-no-image

Hướng dẫn lấy tỉ giá từ api ngân hàng Vietcombank

post-no-image

Xác định đường dẫn trong plugin, theme trong WordPress