API tỉ giá của Vietcombank:
https://portal.vietcombank.com.vn/Usercontrols/TVPortal.TyGia/pXML.aspx?b=10

=> đây là file api xuất ra dữ liệu xml

Hàm đọc api_xml

function getSslPage($url) {
$ch = curl_init();
$headr = array();
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headr);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url ); // get the url contents
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch,CURLOPT_USERAGENT,'spider');

$data = curl_exec($ch); // execute curl request
curl_close($ch);

$xml = simplexml_load_string($data);
return json_encode($xml);
}

Hàm chuyển từ data xml sang mảng

function show_rate_usd_to_vnd(){
	echo "<style> body{ background: #fff !important; } </style>";	
	$host = "https://portal.vietcombank.com.vn/Usercontrols/TVPortal.TyGia/pXML.aspx?b=8";
	$json_string = getSslPage($host);
	$result_array = json_decode($json_string, TRUE);

	foreach ($result_array['Exrate'] as $country_curency ) {		
		$list_curency[$country_curency['@attributes']['CurrencyCode']] = $country_curency['@attributes']['Sell'];
	}
	echo "<pre>";
		var_dump( $list_curency['USD'] );
	echo "</pre>";
	exit();
}

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Một số tính năng hay trong quản trị WordPress mọi người nên biết

post-no-image

Hướng dẫn dịch và tạo biến dịch trong theme WordPress

post-no-image

Một số hàm định dạng chuỗi thông dụng

post-no-image

Kiểm tra và So sánh phiên bản WordPress

post-no-image

Xác định đường dẫn trong plugin, theme trong WordPress