Đoạn code bên dưới sẽ giúp bạn ràng buộc số điện thoại Việt Nam trong contact form 7. Mục đích là để tránh các công cụ spam form liên hệ. Các bạn hãy làm theo các bước như mục lục ở trên nha!

B1: Tạo Form liên hệ trong contact form 7

Bạn hãy dán đoạn code liên hệ mẫu vào Contact Form 7 theo hình hướng dẫn bên dưới:


<div class="form-row">
	<div class="form-group col-md-6">
		[text* your-name class:form-control placeholder "Họ và tên"]
	</div>
	<div class="form-group col-md-6">
		[tel* your-phone class:form-control placeholder "Số điện thoại"]
	</div>
</div>
<div class="form-row">
	<div class="form-group col-md-6">
		[email* your-mail class:form-control placeholder "Email"]
	</div>
	<div class="form-group col-md-6">
		[text* your-subject class:form-control placeholder "Tiêu đề"]
	</div>
</div>
<div class="form-row">
	<div class="form-group col-md-12">
		[textarea your-message class:form-control placeholder "Yêu cầu"]
	</div>
</div>
<div class="text-center">[submit "Gửi liên hệ"]</div>

B2: Thêm ràng buộc số điện thoại Việt Nam

Bạn hãy dán đoạn code sau vào file functions.php

function tmdev_validate_phone_vietnam( $result, $tag ) { 
	$name = $tag->name; 
	$value = isset( $_POST[$name] ) ? trim( wp_unslash( strtr( (string) $_POST[$name], "\n", " " ) ) ) : ''; 
	$errorMessage = 'Số điện thoại không hợp lệ!'; 
	if ( 'tel' == $tag->basetype ) { 
		if( !preg_match('/^(03|05|07|08|09)+[0-9]{8}$/', $value ) ){ 
			$result->invalidate( $tag, $errorMessage ); 
		} 
	} 
	return $result; 
} 
add_filter('wpcf7_validate_tel*', 'tmdev_validate_phone_vietnam', 10, 2);

Hoặc bạn cũng có thể ràng buộc một số thông tin khác theo cách này vd:

add_filter('wpcf7_validate_text*', 'tmdev_validate_text_your_name', 10, 2);
function tmdev_validate_text_your_name( $result, $tag ){
  $name = $tag->name; 
  $value = isset( $_POST[$name] ) ? trim( wp_unslash( strtr( (string) $_POST[$name], "\n", " " ) ) ) : '';

  // rang buoc ho ten va ten doanh nghiep khong co ca ky tu dac biet
  if( $tag->name === 'your-name' || $tag->name === 'your-company' ){
    $errorMessage = "Vui lòng không thêm các ký tự đặc biệt"; 
    if ( preg_match('/[()*[email protected]!#$%^&_\-\+=\?\{\}\[\]\`\<\>\d]/', $value ) ){
      $result->invalidate( $tag, $errorMessage ); 
    } 
  } 
  // rang buoc ma so thue
  if( $tag->name === 'your-tax-number' ){
    $errorMessage = "Mã số thuế không hợp lệ"; 
    if( !preg_match('/^[0-9]{10}$/', $value ) ){ 
      $result->invalidate( $tag, $errorMessage ); 
    } 
  }    
 
  return $result;
}

B3: Kiểm tra kết quả Ràng buộc số điện thoại Việt Nam

Sau khi thêm xong B2 ở trên bạn hãy dán đoạn shortcode vào trang cần hiển thị form liên hệ theo hình bên dưới

Kiểm tra ngoài giao diện website:

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Hướng dẫn tạo email template để gửi mail qua: Outlook App, Outlook website, Gmail, Apple Mail…

post-no-image

Hướng dẫn tắt tính năng mua hàng nhưng vẫn hiển thị giá trong Woocomerce

post-no-image

Hướng dẫn tạo mã QR code và Barcode trong php

post-no-image

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ tên miền cũ sang tên miền mới

post-no-image

Thêm field trong phần thiết lập Woocommerce

post-no-image

Hướng dẫn fix lỗi không rớt hàng trong đoạn văn