B1/ Tạo 1 file Google sheet

Truy cập vào link Google sheet => “Nhấn vào biểu tượng dấu + ” Như hình bên dưới

Tạo sẽ được một trang với kết quả sau: Bạn hãy đặt tên sheet và tên tab theo ý bạn với quy tắt không khoảng trắng, không dấu, không có các ký tự đặc biệt ngoại trừ _

B2/ Tạo mã Google Apps Script

Trên sheet bạn vừa tạo bạn hãy nhất “Công cụ” => “Trình chỉnh sửa tập lệnh” ( cái biểu tượng <> )

 • Đặt tên cho app script của bạn

 • Xóa function myFunction() {} và thay bằng đoạn script sau:

var sheetName = 'data'
var scriptProp = PropertiesService.getScriptProperties()

function intialSetup () {
 var activeSpreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet()
 scriptProp.setProperty('key', activeSpreadsheet.getId())
}

function doPost (e) {
 var lock = LockService.getScriptLock()
 lock.tryLock(10000)

 try {
  var doc = SpreadsheetApp.openById(scriptProp.getProperty('key'))
  var sheet = doc.getSheetByName(sheetName)

  var headers = sheet.getRange(1, 1, 1, sheet.getLastColumn()).getValues()[0]
  var nextRow = sheet.getLastRow() + 1

  var newRow = headers.map(function(header) {
   return header === 'timestamp' ? new Date() : e.parameter[header]
  })

  sheet.getRange(nextRow, 1, 1, newRow.length).setValues([newRow])

  return ContentService
   .createTextOutput(JSON.stringify({ 'result': 'success', 'row': nextRow }))
   .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON)
 }

 catch (e) {
  return ContentService
   .createTextOutput(JSON.stringify({ 'result': 'error', 'error': e }))
   .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON)
 }

 finally {
  lock.releaseLock()
 }
}

B3/ Public Google Apps Script của bạn

(1) Nhấn “Triển khai”

(2) Nhấn “Tùy chọn triển khai mới”

(3) Nhấn biểu tượng cài đặt -> Chọn “Ứng dụng web”

(4) Thiết lập quyền truy cập: “Chọn bất kỳ ai”

(5) Nhấn “Triển khai”

(6) Ủy quyền truy cập

(7) Chọn tài khoản email của bạn

(8) Nhấn “Nâng cao”

(9) Nhấn “Đi tới Submit Form to Google Sheets”

(10) Nhấn “Cho phép”

(11) Nhấn “Sao chép” để lấy script => (12) Xong

B4/ Tạo form HTML để lấy dữ liệu

 • Tạo 1 form html

Bạn có thể copy đoạn mã html mẫu sau

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Test sumbit form Google sheet</title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js"></script>
  <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.min.js"></script>
  <!-- <script src="js/jquery.serialize-object.min.js"></script> -->
</head>
<body>
  <form id="test-form" method="POST">
    <table>
      <tr>
        <td><label>Họ tên</label></td>
        <td><input type="text" name="hoten" placeholder="Họ tên"/></td>
      </tr>
      <tr>			
        <td><label>Email</label></td>
        <td><input type="email" name="email" placeholder="Email"/></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><label>Số điện thoại</label></td>
        <td><input type="text" name="sodt" placeholder="Số điện thoại"/></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><label>Địa chỉ</label></td>
        <td><input type="text" name="diachi" placeholder="Địa chỉ"/></td>
      </tr>
      <tr>
        <td></td>
        <td><button type="submit"id="submit-form">Gửi</button></td>
      </tr>
    </table>
  </form>
  <script>
    var $form = $('form#test-form'),
      url = 'YOUR_SCRIPT'

    $('#submit-form').on('click', function(e) {
     	e.preventDefault();
      var jqxhr = $.ajax({
        url: url,
        method: "POST",
        dataType: "json",
        data: $form.serialize()
      }).success(
       	alert("Gửi form thành công")
      )
    })		
  </script>	
</body>
</html>

Trong đó:

YOUR_SCRIPT là đoạn script bạn copy ở bước 11 ở trên

và ta có các input với name lần lượt là: hoten, email, sodt, diachi

Bạn có thể thêm hoặc bới các input tùy ý bạn

 • Copy name của các thẻ input dán vào các cột trong file google sheet ở B1

 • Submit thử: Bạn hãy điền thông tin trong form và nhấn gửi, dữ liệu sẽ được đổ về Google sheet như hình bên dưới

Bài viết tham khảo:

https://dev.to/omerlahav/submit-a-form-to-a-google-spreadsheet-1bia

https://developers.google.com/sheets/api/guides/create

https://vincoding.com/dom-events-method-passing-cf7-data/

DOM events

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Một số css tùy biến thẻ input type: select, number

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML