Cách lấy ID của chuyên mục bài viết hoặc ID của chuyên mục Custom Post Type

Để lấy ID của chuyên mục các bạn hãy làm như sau. Trong trang chuyên mục bạn dán đoạn mã:

<?php
	$current_term = get_queried_object(); 
	$current_term_id = $current_term->term_id;
?>

Kết quả trả về của hàm get_queried_object(); trong trang chuyên mục sẽ tương tự kết quả trả về của hàm get_term(); Sẽ trả ra 1 object có các thuộc tính

 object(WP_Term) (11) {
  ["term_id"]=> //int
  ["name"]=>  //string 
  ["slug"]=> //string 
  ["term_group"]=> //int
  ["term_taxonomy_id"]=> //int
  ["taxonomy"]=>  //string
  ["description"]=>  //string
  ...
  }
 }

Bạn có thể dùng hàm sau để hiển thị kết quả trả về của hàm get_queried_object();

 echo '<pre>';
 var_dump( get_queried_object() );
 echo '</pre>';

Từ đó bạn có thể lấy các giá trị khác như: vd: $current_term = get_queried_object();
Tiêu đề: $current_term->name;
Mô tả: $current_term->description…,
Số lượng bài viết trong chuyên mục hiện tại: $current_term->category_count…;

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Một số css tùy biến thẻ input type: select, number

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML