Cách lấy ID của chuyên mục bài viết hoặc ID của chuyên mục Custom Post Type

Để lấy ID của chuyên mục các bạn hãy làm như sau. Trong trang chuyên mục bạn dán đoạn mã:

<?php
	$current_term = get_queried_object(); 
	$current_term_id = $current_term->term_id;
?>

Kết quả trả về của hàm get_queried_object(); trong trang chuyên mục sẽ tương tự kết quả trả về của hàm get_term(); Sẽ trả ra 1 object có các thuộc tính
 object(WP_Term) (11) {
  ["term_id"]=> //int
  ["name"]=>  //string 
  ["slug"]=> //string 
  ["term_group"]=> //int
  ["term_taxonomy_id"]=> //int
  ["taxonomy"]=>  //string
  ["description"]=>  //string
  ...
  }
 }

Bạn có thể dùng hàm sau để hiển thị kết quả trả về của hàm get_queried_object();
 echo '<pre>';
 var_dump( get_queried_object() );
 echo '</pre>';

Từ đó bạn có thể lấy các giá trị khác như: vd: $current_term = get_queried_object();
Tiêu đề: $current_term->name;
Mô tả: $current_term->description…,
Số lượng bài viết trong chuyên mục hiện tại: $current_term->category_count…;

Bài viết liên quan

post-no-image

Hướng dẫn tạo email template để gửi mail qua: Outlook App, Outlook website, Gmail, Apple Mail…

post-no-image

Hướng dẫn tắt tính năng mua hàng nhưng vẫn hiển thị giá trong Woocomerce

post-no-image

Hướng dẫn tạo mã QR code và Barcode trong php

post-no-image

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ tên miền cũ sang tên miền mới

post-no-image

Thêm field trong phần thiết lập Woocommerce

post-no-image

Hướng dẫn fix lỗi không rớt hàng trong đoạn văn